ไครทีเรียน เอเชีย มีความเชี่ยวชาญใน การให้บริการสรรหา และ ค้นหาผู้บริหาร

เราดําเนินงานในประเทศไทยและครอบคลุมถึงประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา พม่า และลาว ตั้งแต่ปี 2013 และเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนําที่ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย

การสรรหาบุคลากรตามเกณฑ์ บริการที่มุ่งเน้นหลักของเรา

เกี่ยวกับเรา

ลูกค้าของเรา

เราได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายบริษัทชั้นนำ

บทความ

ดูทั้งหมด

การทํางานที่ไครทีเรียน การสรรหาบุคลากรในเอเชีย : สัมภาษณ์ MD

Baptiste Rozotte เป็นกรรมการผู้จัดการของเราที่ Criterion Asia Recruitment และหลงใหลในอุตสาหกรรมบริษัทจัดหางานเอกชน

ความแตกต่างระหว่างความพอดีทางวัฒนธรรมกับค่านิยมที่เหมาะสม

เมื่อ บริษัท ต้องการขยายทีมของพวกเขาสิ่งแรก (หลังจากทักษะการทํางานแน่นอน) เราได้ยินว่าพวกเขากําลังมองหาคือ "ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม บางครั้งความรู้สึกเดียวกันนี้แสดงเป็น "ค่าพอดี"

How to Assess a Candidate’s Motivation and Drive

When it comes to hiring the right candidate, assessing their motivation and drive is crucial. Motivated and driven employees bring energy, passion, and a strong work ethic to the table, which can significantly contribute to the success of your organization.

The Importance of Asking Questions During an Interview

When it comes to job interviews, most candidates focus solely on answering questions asked by the interviewer. However, it's equally important for candidates to ask their own questions during the interview process.

How to Evaluate a Candidate’s Growth and Development

Identifying candidates with the potential for growth and development is a key objective for recruitment agencies. Hiring individuals who have the capacity to grow and adapt within an organization not only contributes to their personal success but also ensures long-term success for the company.

The Importance of Active Listening in Interviews

Interviews play a crucial role in identifying the best candidates for a position. While interviewers focus on asking the right questions and evaluating candidates, it's equally important to emphasize the art of active listening. Active listening goes beyond simply hearing the words spoken; it involves fully understanding, processing, and responding to the candidate's message.

Top Interview Mistakes to Avoid

A successful interview is a crucial step in finding the right candidate for any position. As an interviewer, it's important to be well-prepared and mindful of the common mistakes that can hinder the hiring process.

Preparing for a Job Interview for a Leadership Position

Securing a leadership role is a significant milestone in one's career. The interview process for such positions often requires additional preparation and a distinct set of skills

The Importance of Setting Clear Expectations during Job Interviews

Job interviews serve as the gateway to your dream career, and they provide an opportunity for both the candidate and the employer to assess each other's suitability. While interviewees often focus on impressing the hiring manager, it's equally important for employers to set clear expectations.

How to Showcase your Skills and Experience in an Interview

When it comes to job interviews, it's crucial to effectively showcase your skills and experience to impress potential employers. In today's competitive job market, standing out from the crowd requires a strategic approach.

ทีมของเรา

ทีมของเรา

คำถามที่ถามบ่อย

1

วิธีการเขียน CV ที่ดี?

2

เตรียมตัวอย่างไรสําหรับการสัมภาษณ์งาน?

3

ทําไมต้องเลือก Criterion Asia เป็นบริษัทจัดหางานของคุณ?

4

เรามีวิธีคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างไร

5

จะเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไร?

6

ทําไมต้องทํางานให้กับ Criterion Asia?

วิธีการเขียน CV ที่ดี?

CV ไม่ควรยาวเกิน 4 หน้า 

เน้นความสําเร็จที่สําคัญของคุณและปรับแต่ง CV สําหรับตําแหน่งที่คุณสมัคร

เตรียมตัวอย่างไรสําหรับการสัมภาษณ์งาน?

มาถึงอย่างน้อย 30 นาทีก่อนการสัมภาษณ์ 

แต่งตัวมืออาชีพของ ศึกษาเกี่ยวกับตําแหน่งงานและข้อมูลบริษัท  

เตรียมคําถามที่คุณต้องการถามผู้สัมภาษณ์ของคุณ

หมายเหตุ: "การสัมภาษณ์ทุกครั้งแตกต่างกัน ติดต่อที่ปรึกษาที่ Criterion Asia Recruitment เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงาน"    

ทําไมต้องเลือก Criterion Asia เป็นบริษัทจัดหางานของคุณ?

 คุณจะได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่คุณคาดหวังทั้ง hard skills และ soft skills

เรามีวิธีคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างไร

เราสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติด้วยการสัมภาษณ์ Face to face กับผู้สมัครและใช้ Personality Assessment tools ในการประเมิน soft skills ของผู้สมัคร

จะเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไร?

เราเป็นธุรกิจตามความสัมพันธ์ การประชุมและทําความเข้าใจความคาดหวังของผู้สมัครและลูกค้าเป็นหัวใจหลักของสิ่งที่เราทํา   

ทําไมต้องทํางานให้กับ Criterion Asia?

การทํางานกับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและวัฒนธรรมครอบครัว เราให้การสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกับทีม

คำถามที่ถามบ่อย

1 วิธีการเขียน CV ที่ดี?

วิธีการเขียน CV ที่ดี?

CV ไม่ควรยาวเกิน 4 หน้า 

เน้นความสําเร็จที่สําคัญของคุณและปรับแต่ง CV สําหรับตําแหน่งที่คุณสมัคร

2 เตรียมตัวอย่างไรสําหรับการสัมภาษณ์งาน?

เตรียมตัวอย่างไรสําหรับการสัมภาษณ์งาน?

มาถึงอย่างน้อย 30 นาทีก่อนการสัมภาษณ์ 

แต่งตัวมืออาชีพของ ศึกษาเกี่ยวกับตําแหน่งงานและข้อมูลบริษัท  

เตรียมคําถามที่คุณต้องการถามผู้สัมภาษณ์ของคุณ

หมายเหตุ: "การสัมภาษณ์ทุกครั้งแตกต่างกัน ติดต่อที่ปรึกษาที่ Criterion Asia Recruitment เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงาน"    

3 ทําไมต้องเลือก Criterion Asia เป็นบริษัทจัดหางานของคุณ?

ทําไมต้องเลือก Criterion Asia เป็นบริษัทจัดหางานของคุณ?

 คุณจะได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่คุณคาดหวังทั้ง hard skills และ soft skills

4 เรามีวิธีคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างไร

เรามีวิธีคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างไร

เราสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติด้วยการสัมภาษณ์ Face to face กับผู้สมัครและใช้ Personality Assessment tools ในการประเมิน soft skills ของผู้สมัคร

5 จะเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไร?

จะเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไร?

เราเป็นธุรกิจตามความสัมพันธ์ การประชุมและทําความเข้าใจความคาดหวังของผู้สมัครและลูกค้าเป็นหัวใจหลักของสิ่งที่เราทํา   

6 ทําไมต้องทํางานให้กับ Criterion Asia?

ทําไมต้องทํางานให้กับ Criterion Asia?

การทํางานกับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและวัฒนธรรมครอบครัว เราให้การสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกับทีม